Algemevoorwaarden

1. Definities
Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
· Credit: Credit Dienstverlening BV, gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, Nederland.
· Opdrachtgever: degene die met Credit een overeenkomst aangaat en/of degene die aan Credit opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden/diensten.
· Overeenkomst: de overeenkomst tussen Credit en de Opdrachtgever tot het leveren van diensten of werkzaamheden.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Credit en een opdrachtgever waarop Credit deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3. Aanbiedingen en acceptatie
3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De aanbiedingen/offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk is vermeld.
3.2. De overeenkomst komt tot stand na tijdige acceptatie van de aanbieding/offerte door de opdrachtgever.
3.3. Alle door Credit in de overeenkomst, offerte, aanbieding en factuur vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen, al dan niet van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Credit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen zelf uitvoeren of laten uitvoeren door derden.
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Credit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Credit worden verstrekt. Indien deze voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Credit is verstrekt, heeft Credit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Indien in het kader van uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de beschikbaarheid van de in redelijkheid gewenste faciliteiten voor de door Credit of de derde ingeschakelde medewerkers.

5. Duur overeenkomst en uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst tussen Credit en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden die deel uitmaken van de overeenkomst een termijn is overeengekomen tussen partijen dan is deze termijn geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de opdrachtgever Credit schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Vergoeding Credit Dienstverlening BV
6.1 Credit komt met de opdrachtgever voor iedere overeenkomst, opdracht of werkzaamheid een afzonderlijke vergoeding overeen.
6.2 Credit bepaalt de vergoeding aan de hand van een vaste vergoeding per opdracht of een vergoeding per tijdseenheid van uitvoering van een opdracht.
6.3 Indien geen vergoeding voor de overeenkomst tussen partijen is overeengekomen brengt Credit haar gebruikelijke tarief per tijdseenheid in rekening.
6.4 Credit is gerechtigd een voorschot van de opdrachtgever te vragen indien zij dit nodig acht. Een voorschot wordt verrekend met de afsluitende factuur van de opdracht die Credit aan de opdrachtgever verzendt.

7. Betaling
7.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Bij niet, niet-tijdig of niet-volledige betaling is de opdrachtgever alle kosten verschuldigd die Credit moet maken om de vordering te incasseren. Hieronder vallen de buitengerechtelijke kosten die begroot worden op een bedrag ten minste gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, alsmede de wettelijke handelsrente per maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum en dit alles met een minimum van € 350,– excl… btw. Indien betaling van het factuurbedrag niet tijdig door Credit is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat er een ingebrekestelling of sommatie is vereist en is de opdrachtgever van dat moment af ook zonder nadere aankondiging de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
7.3 Betaling van het door de opdrachtgever aan Credit verschuldigde zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder opschorting, aftrek of verrekening van de vordering welke de opdrachtgever op Credit heeft of meent te hebben, geschieden.

8. Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst
8.1 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat het niet mogelijk is de overeenkomst behoorlijk uit te voeren zonder de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
8.2 Indien de overeenkomst met goedkeuring van partijen tussentijds wordt aangepast worden de daarmee verbandhoudende kosten, tarieven, vergoedingen aangepast naar evenredigheid van het uitbreiden of afnemen van de overeengekomen werkzaamheden.
8.3 Credit is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met een termijn van drie maanden in het geval van een overeenkomst met een minimale duur van een jaar, tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met een termijn van drie maanden tegen het einde van de overeenkomst, middels een aangetekend schrijven.
8.4 Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd tegen de in artikel 8.3 genoemde termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden.

9. Ontbinding en opschorting
9.1 Credit is gerechtigd een door haar gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, te ontbinden als de Opdrachtgever een of meer verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt en in geval van faillissement of surseance van de opdrachtgever.
9.2 Betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiend uit de overeenkomst, die in geval van normale uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zouden worden, blijven onverminderd van kracht bij ontbinding van de overeenkomst en zijn direct opeisbaar. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle door Credit ten gevolge van de beëindiging van de overeenkomst te lijden schade te vergoeden.
9.3 Credit is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever een of meer van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt of in geval van faillissement of surseance van de opdrachtgever.

10. Klachten
10.1 Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient zij binnen vijf werkdagen nadat de opdrachtgever de klacht heeft ontdekt, Credit van deze klacht op de hoogte te stellen. De opdrachtgever kan er nadien geen beroep meer op doen dat nakoming van de overeenkomst door Credit niet aan de overeenkomst zou beantwoorden.
10.2 Indien de opdrachtgever een klacht heeft, geeft dit de Opdrachtgever geen recht haar betalingsverplichtingen ten opzichte van Credit op te schorten.
10.3 Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtgever Credit in de gelegenheid stellen de klacht binnen een redelijke termijn te verhelpen of financieel te compenseren, zulks ter beoordeling van Credit.

1. Aansprakelijkheid
11.1 Credit sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid en/of opzet van Credit.
11.2 Aansprakelijkheid van Credit is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde per maand van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Credit is nimmer gehouden gevolgschade te vergoeden.
11.3 Credit sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van het uitbesteden van werkzaamheden aan derden en deze derden bij de uitvoering van de werkzaamheden schade aan de opdrachtgever toebrengt. Credit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Credit is uitgegaan van onjuiste informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

12. Vrijwaring
12.1 Opdrachtgever vrijwaart Credit voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
12.2 De opdrachtgever vrijwaart Credit voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13. Overmacht
De uitvoeringstermijn van de werkzaamheden uit de overeenkomst wordt verlengd met een periode, gedurende welke Credit door overmacht is gehinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
Onder overmacht in deze overeenkomst wordt verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand-, waterschade, overstroming, werkstaking, personele onderbezetting, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, alles zowel bij Credit als bij derden waar Credit gebruik van maakt voor uitvoering van de overeenkomst.
Indien door overmacht de uitvoering van de opdracht meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Credit als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Ook in het geval van blijvende overmacht, is Credit niet gehouden de schade, van welke aard dan ook, te vergoeden.

14. Geheimhouding
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten
De opdrachtgever erkent alle intellectuele eigendommen en auteursrechten van Credit die zij gebruikt door uitvoering van de overeenkomst.

16. Geschillen en toepasselijk recht
16.1 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg, de uitleg of de uitvoering van een met Credit gesloten overeenkomst, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daardoor bevoegde rechter te Haarlem.

16.2 Alle met Credit gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.